Wettelijke interest

Vergoeding voor laattijdige betaling

Komt een klant niet met de betaling van een factuur over de brug, dan mag een leverancier een vergoeding voor de laattijdige betaling vragen. Er zijn meerdere vergoedingen:

  • De nalatigheidsintrest of verwijlintrest, berekend op het niet betaalde saldo van de factuur (facturen)
  • Een schadevergoeding

Opgepast, zorg dat jouw algemene voorwaarden (AV) dat uitdrukkelijk voorziet, zodat terzake geen misverstanden bestaan.

Welke intrestvoet mag je toepassen?

Goed opgestelde algemene voorwaarden geven geen vast percentage, maar vertrekken bijvoorbeeld van de wettelijke intrestvoet verhoogd met (bijvoorbeeld) 2%. Op die manier loop je niet het risico dat de nalatigheidsintrest veel te laag of te hoog wordt. Te hoog houdt immers een risico in omdat een rechtbank dat als onredelijk kan bestempelen. De rechtbank kan een te hoge intrestvoet matigen, dus verlagen, of bij vermeend misbruik zelfs onder het wettelijke niveau inperken.

De schadevergoeding is ook een procent van het openstaande saldo. Het is aangewezen om daarvoor in elk geval een forfaitair minimum vast te leggen (bijvoorbeeld € 100,-).

Wettelijke intrest

Heb je in de algemene voorwaarden niets opgenomen over intrestpercentages? Dan gelden automatisch de wettelijk bepaalde intrestvoeten voor de betrokken periode. Je mag bepalen dat een begonnen maand geldt voor een volledige maand.

  • Is de klant een consument (B2C) dan geldt voor het jaar 2022 de wettelijke intrestvoet van 1,50% op jaarbasis. De interesten beginnen in dit geval te lopen vanaf de eerste ingebrekestelling.
  • Is de klant een onderneming (B2B), dan geldt voor het eerste semester van 2022 een intrestvoet van 8% op jaarbasis.

In fiscale zaken en in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten gelden daarnaast nog specifieke interestvoeten. Voor overheidsopdrachten hangt de toepasselijke intrestvoet soms af van wanneer de opdracht gegund werd. Een actueel en volledig overzicht vind je op de website van de FOD Financiën.