Aanmaningskosten

Wat zijn aanmaningskosten? 

Aanmaningskosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het herinneren of aanmanen van openstaande vorderingen, zoals een factuur. Je kan er als onderneming voor kiezen om eerst een vriendelijke betaalherinnering te verzenden zonder bijkomende kosten. Als de klant toch nog niet tot betaling overgaat, kan je aanmaningskosten aanrekenen.

Hoe aanmaningskosten aanrekenen?

Aanmaningskosten of administratiekosten reken je aan voor het opmaken en verzenden van de aanmaningen. Als je factureert naar andere bedrijven (B2B) kan je zelf vrij beslissen hoe hoog de aanmaningskosten zijn.

Je neemt dat type kosten best expliciet op in de algemene voorwaarden van je bedrijf. Zo zijn ze duidelijk naar aard en bedrag, wat bij disputen trouwens een vereiste is om rechtsgeldig te zijn. Vage vermeldingen zoals "… het recht voorbehouden om administratiekosten aan te rekenen", zonder verdere precisering, zijn niet voldoende. Een duidelijk forfaitbedrag in de algemene voorwaarden, laat toe om je bij het aanrekenen daarop te beroepen. Neem je geen bedrag op, dan riskeer je dat je enkel de reële kost van de ingebrekestelling kan aanrekenen, bijvoorbeeld de werkelijke kost van een aangetekende brief.

Hou de aanmaningskosten redelijk. € 20,- aanmaningskosten rekenen voor een factuur van € 40,- lijkt niet echt in verhouding. 

Wettelijke intrest

Als de klant niet met betaling over de brug komt, is het mogelijk om het gefactureerde bedrag met een bepaald intrestpercentage te verhogen. Dat is dan de kost voor het laattijdig betalen. Het maximaal toepasbaar percentage is wettelijk bepaald. Lees hier meer over de toepassing van (wettelijke) intrest. Opgepast, ook het aanrekenen van deze verwijlintrest is een kost voor het laattijdig betalen en hoort in de algemene voorwaarden te staan.

Schadevergoeding

Een schadevergoeding gaat nog een stapje verder. Dan eist de leverancier een bijkomende som bovenop het factuurbedrag. De schadevergoeding wordt net zoals de aanmaningskost vastgelegd in de algemene voorwaarden. Het staat vrij om een vast bedrag per factuur te hanteren of om te werken met een percentage van het factuurbedrag.

In tegenstelling tot de wettelijke intrest zijn er geen richtlijnen voor de bepaling van een schadevergoedingspercentage. Bij discussie over redelijkheid, zal de rechtbank beslissen. Doorgaans wordt daarbij ook gekeken naar het oorspronkelijke factuurbedrag en of de schadevergoeding binnen het totaal billijk is.

Aanmaningskosten in onFact

In onFact kan je eenvoudig bijkomende kosten toevoegen aan betaalherinneringen. Lees hier hoe je aanmaningskosten kan vermelden in je herinneringen.